Elevinformasjon

Alfa Trafikkskole - Tromsø

Elevinformasjon

Velkommen til Alfa Trafikkskole.

Vårt mål er å veilede deg som elev gjennom føreropplæringen på en raskest og mest mulig effektiv måte slik at kostnaden ved å ta førerkort blir så lav som mulig og læringen best mulig.

Føreropplæring handler i dag om mye mer enn lukeparkering og bakkestart. Derfor har alle lærere utdannelse og øvrig kompetanse som skal sørge for at trafikkopplæringen blir slik læreplanen beskriver.

Velkommen til samarbeidet!

Praktisk informasjon

Timebestilling og avbestilling

Kjøretimer avtales direkte med skolens kontor eller den enkelte lærer. Ditt timekort hvor tid og sted for kjøretimen står oppført finner du ved å logge inn på tabselev.no. Velger du ikke å bruke timekortet er det ditt ansvar å sørge for å notere timen på annen måte. Så fremt teknikken fungerer får du påminnelse på SMS dagen før. Tekniske problemer som gjør at du ikke får påminnelse på SMS er ikke vårt ansvar. 

Avbestilling av time må skje senest kl 12.00 siste virkedag før timen skal være, eller snarest mulig dersom dokumentert sykdom forhindrer frammøte. Obligatoriske kurs avbestilles senest 2 virkedager før. Førerprøve må avbestilles senest 3 virkedager før. Ved for sent meldt fravær må du betale for timen.

Dersom læreren må avlyse timen på grunn av sykdom eller lignende, skal skolen informere deg om dette så tidlig som mulig. Trafikkskolen skal sørge for at du blir minst mulig skadelidende, om mulig at en annen kjørelærer overtar undervisningen. Dersom lærer ikke møter til avtalt time skal neste time kjøres uten vederlag dersom ikke fravær kan dokumenteres med sykdom eller annen uforutsett hendelse.

Forhåndsbetalte kurs og lignende kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom skal du primært tilbys tilsvarende undervisning senere, eventuelt forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn 1 uke før kursstart, betales et avbestillingsgebyr fastsatt av skolen.

Betaling

Du får full oversikt over din konto på tabselev.no Logg inn med ditt registrerte mobilnummer og tilsendte passord. Betaling gjøres uoppfordret via denne siden enten til konto eller med Vipps (gebyrbelagt). Ønsker du faktura kan vi sende det på epost. Betaling kan også gjøres med kort på skolens kontor. Før avsluttende prøve skal alle timer være betalt. Ønsker du spesielle betalingsavtaler bes du ta kontakt med vårt kontor.

Undervisningstiden

Timene i bil skal ikke avbrytes av private gjøremål, verken av elev eller lærer. Må timen avbrytes kompenseres den tapte tiden.

Frammøte

Ved Trafikalt grunnkurs og andre obligatoriske kurs må du delta i alle timene for å få det godkjent.

Taushetsplikt

De ansatte ved trafikkskolene har yrkesmessig taushetsplikt.

Øvingskjøringen

For å starte øvingskjøring med bil må du ha fylt 16 år, og for å få førerkort må du være 18 år. Oversikt over alle klasser finner du på sidene til Statens vegvesen. Dessuten må du ha fullført Trafikalt grunnkurs på 17 timer før øvingskjøring. Kurset må tas ved en trafikkskole og kan gjennomføres fra fylte 15 år.

Sperrefrist

Du må ikke ha sperrefrist for utstedelse av førerkort. Det vil si at du etter loven eller vedtak av politiet har utsettelse med muligheten til å få førerkort, for eksempel fordi du har kjørt uten førerkort. Det siste medfører automatisk 6 måneders sperrefrist. Er du under 18 år og har kjørt bil ulovlig, løper sperrefristen fra fylte 18 år. Du har ikke lov å øvingskjøre før sperrefristen er utløpt.

Er du i tvil om du kan ha sperrefrist må du ta det opp med trafikklæreren din. Han har et ansvar for at din øvingskjøring er lovlig.

Privat øvingskjøring

Det er fint om du etter kjøretimene kan få med deg ledsager for å fortsette å trene på det du har lært på trafikkskolen.

Ledsageren ved privat øvingskjøring må være minst 25 år og hatt gyldig førerkort for klassen uavbrutt de siste 5 årene. Bilen må være utstyrt med ekstra speil for at ledsageren kan følge med bak. Bilen skal bak være merket med en rød L på hvit bakgrunn. Dessuten bør bilen ha en effektiv håndbrems plassert mellom setene, slik at ledsageren har tilgang til den. L-en skal bare stå på når det faktisk pågår øvingskjøring.

På sidene til Statens vegvesen finner du alle krav til privat øvingskjøring for alle klasser. 

Øvingskjøring må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk. Du og din ledsager må derfor finne et øvingsområde som passer til ditt ferdighetsnivå. Øvingskjøring på motorveg må ikke foregå før en er kommet så langt at en kan følge med den øvrige trafikk.

Undervisningen

Undervisningsplan

Føreropplæring består av teori og praksis. Disse griper inn i hverandre og danner en helhet.

Undervisningen ved en trafikkskole skal følge læreplan fastsatt av Vegdirektoratet. Denne planen angir målene for opplæringen og trafikkskolen er ansvarlig for at målene nås gjennom undervisningsplaner.

Målet for undervisningen

Føreropplæringens hovedmål er at elevene skal tilegne seg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at de skal kunne kjøre på en måte som

·         er trafikksikker

·         gir god samhandling

·         fører til god trafikkavvikling

·         tar hensyn til helse, miljø og andres behov

·         er i samsvar med gjeldende regelverk

Holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gir sikre, effektive og ansvarsbevisste førere er det myndighetene ønsker.

Teoriundervisning

Trafikkskolen kan arrangere teorikurs utover Trafikalt grunnkurs, men det er viktig at du også leser på egenhånd og arbeider med oppgaver du får. Du lærer også mye teori i kjøretimene og ikke minst er det viktig å se sammenhengen mellom teori og praksis. Det finnes offentlige læreplaner for alle førerkortklasser. På dette grunnlag utarbeider trafikkskolen sine undervisningsplaner.

Den praktiske opplæringen

Den praktiske opplæringen foregår med trafikkskolens kjøretøy og følger en plan fastsatt av myndighetene. Hvor mange timer du trenger er avhengig av dine forutsetninger, evne til å tilegne deg nødvendige ferdigheter og ikke minst egeninnsats. Deler av opplæringen er obligatorisk.

Fra 1. januar 2005 innførte myndighetene en ny opplæringsmodell. Denne modellen består av 4 trinn som inngår i en sammenhengende rekkefølge. Før du begynner på et nytt trinn må du ha nådd målene på de trinnene som ligger foran. Trinnvis gjennomføring av opplæringen gjør undervisningen både meningsfull og effektiv.

Opplæringsmodellen er den samme i alle førerkortklasser, men hva som er obligatorisk varierer fra klasse til klasse.

Trinnvis gjennomføring

 

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.

  • Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen
  • Det er på 17 timer og felles for alle klasser.
  • Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører
  • For å ta kurset må du være minst 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det når du går i 10. klassetrinn. 
  • Har du førerkort i en annen klasse fra før, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs 

Trinn 2: Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære å bruke kjøretøyet rent kjøreteknisk og skaffe deg kunnskap bl.a. om kjøretøyet, miljøvennlig kjøring og føreransvaret.  Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringen på grunn av for dårlig opplæring på dette trinnet! 
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet! Trinn 2 blir avsluttet med en obligatorisk veiledningstime hvor du og læreren sammen vurderer om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 

Trinn 3: Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om trafikantgrupper og interessemotsetninger, å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi.

Opplæring kan skje på en trafikkskole, privat eller i kombinasjon. Også det du skal lære på trinn 3 blir du prøvd i når du kjører opp.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet! 

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime hvor du og læreren sammen vurderer om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk. Dette er til vanlig ikke nok til å nå hovedmålet. Det er viktig at du i tillegg øver tilstrekkelig på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvingskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt burde du være god nok til å greie praktisk førerprøve før du tar dette kurset!

For- og etterarbeid

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime oppsummerer lærer og elev i fellesskap timens innhold og elevens prestasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen.

Opplæringskort

Læreren fører eget opplæringskort på hver elev. Kortet fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått i hver kjøretime og resultater av tentamen. Læreren er pålagt å føre dette for best mulig tilrettelegging av undervisningen og det skal fremlegges ved førerprøven.

Avsluttende prøve

Alle skoleslag vurderer med prøver og eksamener om målene med undervisningen er nådd. Slik er det også ved trafikkskolen. I tillegg til den løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet er det vanlig at opplæringen avsluttes med en praktisk prøve - trafikkskolens tentamen.

Førerprøven

Søknad

Søknad om førerkort må fylles ut og sendes trafikkstasjonen på fastsatt skjema. Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet.

Praksis i forbindelse med søknad om førerkort får du opplysninger om ved kjøreskolen.

Før du kan gå opp til førerprøve må søknaden være godkjent av trafikkstasjonen som blant annet innhenter uttalelse fra politiet om edruelighet og vandel. Du må videre ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og trafikkskolen legger fram dokumentasjonene for dette.

Førerprøven

Det er Vegvesenets trafikkstasjoner som gjennomfører førerprøven og utsteder førerkort. Du meldes opp til førerprøve når opplæringen er avsluttet. Du kan be om at trafikklæreren følger med i bilen under førerprøven, men vedkommende har ingen innvirkning på resultatet. Dersom prøven ikke bestås blir det gitt en skriftlig begrunnelse.

Du må ha med gyldig legitimasjon som pass eller bankkort når du møter til førerprøven.

Den teoretiske førerprøven består av oppgaver med flere svaralternativ. Ett svaralternativ på hver oppgave er riktig. Du må bestå den teoretiske prøven for å kunne avlegge praktisk prøve. Teoretisk prøve kan tas 6 mnd før du fyller 18 år.

Kan du dokumentere lese- eller skrivevansker kan du få spesielt tilrettelagt førerprøve. Du må informere om dette i god tid.

Den praktiske førerprøven varer 75 minutter med 55-60 minutters kjørerute.

Om du stryker til teori- eller praktisk prøve må du vente i henholdsvis 2 eller 4 uker før du kan prøve på nytt. Møter du ikke til bestilt time må du likevel betale prøvegebyr.

Forespørsler og klager

Trafikkskolen ønsker at du skal få minst mulig problemer under opplæringen, men det kan skje at det oppstår uenighet eller uklarheter. Det bør du i første omgang ta opp med læreren eller med trafikkskolens faglige leder.

Trafikkstasjonen er trafikkskolens kontrollinstans. Forhold som knytter seg til undervisningen og regelverket ellers for trafikkskolene, kan tas opp der.

Trafikkskolene driver næringsvirksomhet og må følge regelverket for dette. Det stedlige Forbrukerkontoret vil kunne ta seg av henvendelser fra elevene som forbrukere av den varen (undervisning) som trafikkskolen tilbyr.

SØKE OM FØRERKORT OG BESTILLING AV FØRERPRØVE/PRAKTISK PRØVE

Gå til Vegvesenet sin side:  http://www.vegvesen.no/dinside                       

Her logger du inn og kan

·         søke om førerkort og kompetansebevis

·         sjekke status på din søknad om førerkort

·         gi fullmakt til trafikkskole for bestilling av time til oppkjøring (praktisk prøve) – NB! Ikke tilgjengelig før teoretisk prøve er bestått.

Det er trafikklærer som avgjør når eleven er klar for praktisk prøve og derfor er det lærer som skal bestille time til dette.  Vi tar hensyn ventetid på lokal trafikkstasjon. Eleven må imidlertid ha bestått teoriprøven og gitt fullmakt til skolen før vi kan bestille, så gjør dette først som sist.

 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo